ingiriya

share

Examples
ingiriya's examples

 • අප ගැන. පරිගනක මධ්‍යස්ථා නය. අපේ දක්ෂත ා. ඉතිහාස ය. ගුරැ මඩු ල් ල. ඉංගිරිය ගාමිණීමධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය. T P 034-2269384. email [email protected] වත්මන් විදුහල්පති ඩී ඩී චන්දුපාල මහතා. පාසල් පුවත්. වෙසක් සිරියෙනඅ පේව. ිදුහල. — “Gamini Central College-Ingiriya”, gmmv.sch.lk
 • Welcome to your desired accommodation in Ingiriya - Citizen Rest and Thilina Rest . Guests can choose between 3 accommodation options - Citizen Rest - our country guest House, Citizen Rest - the new hotel and Banquet Hall near the town or our Lake side Restaurant and Hotel – Thilina Rest. — “Citizen Rest - Ingiriya - Hotels - Accommodation - Guest”,
 • Complaint against Ingiriya police. The Ingiriya police is accused of failing to entertain a complaint made by Girisha Batugedera, a TV presenter, who has been severely beaten by a mob instigated by her own brother. She said as the Ingiriya police refused to record her statement she then lodged an entry. — “The Sunday Leader Online - News”, thesundayleader.lk
 • The Prime Minister made these remarks at a function held at the Ingiriya Base Hospital last Friday. Province, China was also handed over to the Ingiriya Base Hospital on this occasion. — “Sri Lanka Security News | Online edition of Daily News”, dailynews.lk
 • Villas in Ingiriya. View over a 1000 Holiday and Car Rentals on Sri Lanka's largest Holiday Rentals website. — “Villas in Ingiriya”,
 • Ingiriya is a Small Town Situated Near Horana in Kaluthara District, Sri Lanka. — “~~----~~”,
 • ' The Retreat ' is a luxuirous ,well maintained , tastefully furnished four-bedroomed planters bungalow located in a quiet edge at Ellakanda Estate, Ingiriya. With just one and half hours drive from Colombo you will reach an environment which is similar to the hill country. — “The Retreat Sri Lanka - Tea Plantation bungalows Sri Lanka”,
 • View All For Rent Listings. Save Searches. Save Listings. Sign Up Now! Advanced Search | Seller Login | Buyer Login | About Us. Powered by Built2Go PHP. — “Real Estate”,
 • Beloved wife of late Moses Godfrey (Factory Officer, Ingiriya Estate), mother of Jeyarani, Davidson, Manoharan, Pushparani, Daisy, Hilda, Stanly and Ranjan, sister of late Burial at Christ Church, Ingiriya on Monday 28th July at 4.00 p.m. — “Obituaries | Sundayobserver.lk - Sri Lanka”, sundayobserver.lk
 • - sri lanka helps bird watchers to discover the top birding spots around the sri lanka about Endemic and Migrant Birds. — “Sri Lanka Bird Watching tours, endemic and migrant birds”,
 • Unawatuna, Sri Lanka vacations: Find the best Unawatuna hotels, attractions, maps, pictures, weather, airport information, travel advice and more. Ingiriya Hotels (2). — “Unawatuna Hotels, Unawatuna Vacations & Tourism, Unawatuna”,
 • A water stream which is passing by the side of the resort makes an ideal bathing spots The most popular bathing spot along this water stream is called Pareithota and is very. — “God Paradise Holiday Resort - Hotels - Holiday Bungalows”,
 • Wedding & Honeymoon Hotels in Sri Lanka. Most popular Holiday packages. Camping Expedition Exotic Honeymoon in Sri Lanka - 0040. Family Fun and Adventure Holiday Tour - 0029. Get. — “Sri Lanka Hotels for Couples, Honeymoon Hotels in Sri Lanka”,
 • Finding the right vacation deals is just a click away. By using our deals search, you can discover top notch vacation deals for your next Ingiriya, Sri Lanka getaway. What's better than starting your Ingiriya, Sri Lanka vacation with extra. — “Ingiriya, Sri Lanka Travel Deals - AOL Travel”,
 • THE ECOLOGY OF Dipterocarpus zeylanicus PLANTATION AT INGIRIYA, SRI LANKA The present Dipterocarpus zeylanicus plantation at Ingiriya was one such location established by him in 1940. — “The ecology of dipterocarpus zeylanicus plantation at”, lihini.sjp.ac.lk
 • Ingiriya Property, Apartments, Houses for Sale/Rent - Lanka Property Web includes thousands of houses for sale, apartments/flats/condos for sale, houses/apartments for rent plus land for sale across Ingiriya. — “Ingiriya Property, Apartments, Houses for Sale in Ingiriya”,
 • Flowers to Ingiriya Sri Lanka, Send Gifts to Sri Lanka Ingiriya, Cakes to Sri Lanka Ingiriya , Flowers to Ingiriya, Gifts to Ingiriya, Flowers to Lanka Ingiriya, Gifts to Ingiriya Lanka, Birthday Gifts to Sri Lanka Ingiriya, Anniversary Flowers. — “Gifts to Sri Lanka Ingiriya : Flowers to Ingiriya Sri Lanka”,
 • Dear [salutation], SRI LANKA: Arbitrary arrest and harassment of a man by the Ingiriya police Name of the victim: Saman Rohana Manawadu, aged 39, married with two children, a trader by occupation, resides in Nugadanda, Ingiriya, Sri Lanka Alleged. — “Support Urgent Appeals”,
 • The retreat holiday bungalow in Ingiriya is a great place for family and office outings. Fresh water stream, swimming pool and barbecue facilities and one and half hour drive from Colombo. — “The Retreat holiday bungalow in Sri Lanka, A visitors experience”,

Videos
related videos for ingiriya

 • Arrow Star with K. Sujeewa nonstop
 • Ingiriya-2009 Zoomed Ingiriya, a Town Situated near Horana in Kaluthara District Sri Lanka. http
 • The Nature Lover's Inn, Horana, Sri Lanka A tropical villa, Nature Lovers' Inn which has a history of about hundred years as a family house is located in Horana surrounded by nature. Its old fashioned and charming features have been attracting many tourists. With 2 cabanas and 1 family cabin that consist of modern amenities, guests can enjoy the peace and tranquility overlooking a swimming pool and the mountains beyond. The property which is surrounded by plantations of many sorts, has an extensive garden which is ideal for long walks. The Nature Lover's Inn Location Surrounded by paddy fields, rubber and tea plantations, the Nature Lovers' Inn is located atop the Kanumassagala hill in Wagawatta, Poruwadanda, Horana. The Inn is found 80km away from the Bandaranaike International Airport in Katunayake while the Panadura Railway station is about 34km away. Nature Lovers' Inn is easily accessible from the Ratnapura Road or via the Ingiriya Road. The Nature Lover's Inn Accommodation Named as "Frangipani", "Hibiscus" and "Lotus", Nature Lovers' Inn consists of two uniquely designed cabanas and a family cabin offering luxurious facilities. The interiors of these rooms reflect the traditional Sri Lankan culture while offering splendid views over the horizon. All accommodation units consists of a well furnished living/sleeping area, a bathroom with hot/cold water, a specially designed area for guests to enjoy a natural bath, a spacious elegantly designed room with private verandahs, a private garden, air-conditioning ...
 • Ingiriya Musical Show-Surenie De Mel A Musical Show held to encourage People to vote for Vidura Wickramanayaka by the Participation of the Prime Minister.
 • No ceasefire until terrorists are crushed 24/02/2009 Prime Minister Ratnasiri Wickramanayake has reiterated that there will be no cessation of hostilities until LTTE terrorism is routed... He said it is true that they had reached the final step in the elimination of terrorism. He stressed that everyone should be highly vigilant at this time. Certain countries are of the view that an immediate ceasefire should be declared. The conflict will never end without crushing the terrorists. The Prime Minister was speaking at a ceremony organised to donate a consignment of goods collected by the people of Horana and Ingiriya for the benefit of the gallant soldiers. The handing over of these goods to the soldiers took place at his office. Horana SLFP Chief Organiser Vidura Wickramanayake presented it to the Prime Minister, who in turn handed it over to Army Chief of Staff Major General N. Wijesinghe.
 • Ingiriya 31st Night Musical Show 31st Night Musical Show in Ingiriya Town http
 • flashback with-korin almeda
 • Arrow Star end nonstop Ingiriya
 • Ingiriya Musical Show-Korin Almeda-1 A Musical Show held to encourage People to vote for Vidura Wickramanayaka by the Participation of the Prime Minister.
 • Ingiriya Bike Crew Ingiriya Boys having Fun on their Bikes. Just For Entertaintment.
 • INGIRIYA
 • KIRI-ELLA WATER FALL at IDANGODA - INGIRIYA. CAMERA by ASITHA GAMAGE. SONY HDR XR - 150E.
 • poddanta puluwan anjana yasiru Poruwadande Wedakaaraya.... Sirasa TV Poddanta Puluwan Horana Anjana Yasiru - 'PO 12' type karala 7788ta sms karanna (Senasurada 9pm - Irida 10am athra witharai)
 • Ingiriya Musical Show-Nihal Nelson A Musical Show held to encourage People to vote for Vidura Wickramanayaka by the Participation of the Prime Minister.
 • God Paradise Nature Resort, Ingiriya, Sri Lanka God Paradise Nature Resort is a perfect hideaway to delight in Mother Nature's bounty. Only one and half hours drive from Colombo and get into this environment where you can experience cool Climate, relax in a mini jungle, surrounded Tea and rubber plantations with Pinus jungles. A water stream which is passing by the side of the resort makes an ideal bathing spots where you can have an exiting and safe bath in fresh water from the Nachchimale Mountain. The most popular bathing spot along this water stream is called Pareithota and is very popular for its fresh water and natural pool like existence. God Paradise Nature Resort Location Located in Ingiriya , only one and half hours drive from Colombo and get into this environment where you can experience cool Climate, relax in a mini jungle, surrounded Tea and rubber plantations with Pinus jungles. Perfects for day outs. God Paradise Nature Resort Accommodation :: The Holiday Resort contains 2 family rooms and one double room all with attached bathrooms :: Each rooms is having private balcony which is open to the mini jungle surrounded. :: You can take the whole bungalow or rooms separately in order to meet your accommodation requirement. God Paradise Nature Resort Facilities :: Food and dining :: Well experienced cook will be provided . :: A private kitchen with Microwave Oven and refrigerator is there. :: They provide you delicious local and rural menus along with many other eastern and western meals. :: They arrange a ...
 • WERALU GEDE PAHENA CHAMARA RANAWAKA WITH ARROW STAR 2013 www.videomart95.info ARROW STAR LIVE IN INGIRIYA 2013
 • 4th Little Library - Nambapana, Ingiriya Started on 24.01.2009 - With Kekulu Lama Samajaya at Nambapana, Ingiriya for the children who are residents of the area and the students of the Sunday school, age between 6-16.
 • Ingiriya Musical Show-Korin Almeda-2 A Musical Show held to encourage People to vote for Vidura Wickramanayaka by the Participation of the Prime Minister.
 • Ingiriya 2008 Dawn
 • Ingiriya Musical Show-Dance Item A Musical Show held to encourage People to vote for Vidura Wickramanayaka by the Participation of the Prime Minister.
 • KIRI - ELLA WATER FALL. ( idangoda - ingiriya.) CAMERA by ASITHA GAMAGE. SONY HDR XR - 150E.
 • Ingiriya-2009 Ingiriya, a Town Situated near Horana in Kaluthara District Sri Lanka.
 • Bajaj Pulsar 360 degrees Rotation Bajaj Pulsar 180dtsi 360 degrees Rotation in Ingiriya, Sri Lanka
 • Palians Scouts Funniest Moments.mp4 This Clip is a collection of funniest moments of palians Scouts in Ingiriya camp 2012 . This is how we celebrate scouting in free time .
 • Arrow Star 31st Nught @ Ingiriya - Part 2
 • Arakawila Wap Magula With People's Bank - Ingiriya Traditional method and the technically advanced method of preparing fields to cultivate paddy
 • ingiriya sampath.mpg
 • Trip to Ingiriya This video was uploaded from an Android phone.
 • INgiriya NachiMale rangans place fun
 • Ingiriya-Overview Ingiriya, a Town Situated near Horana in Kaluthara District Sri Lanka.
 • Amila Dilshan - Trip to Ingiriya Trip to Ingiriya , with my friends of University of Sri Jayewardenepura
 • Arrow Star 31st Night @ Ingiriya (31st of December 2012)-part 1
 • ingiriya ingiriya pool
 • Ingiriya 31st Night Gammaduwa 31st Night Gammaduwa in Kendalanda Temple. http
 • Ingiriya-2008 Ingiriya town and surrounding view, Sri Lanka.
 • Funny stuff. Welcome 2000 University Of Colombo, Faculty of Science. Many participants. Tharanga, Manika, Gayan... (is Jogguwa doing the voice here too?) doing the voice.
 • Flood situation improving - May 22, 2010 Flood situation improving May 22, 2010 The flood situation in several areas is reported to have eased. Water levels of several major rivers are also receding. However, the Met. Department said that there is a possibility of rains developing in the next few hours. Meanwhile the Government has expressed its willingness to allocate more funds to grant relief for the flood victims. Assistant Director of the Disaster Management Centre Pradeep Kodippili said 20 persons have died due to the disaster. 466 houses are destroyed while 1932 houses damaged. He said 15364 persons had sought shelter in 77 relief camps. The Ministry of Disaster Management has allocated 35 million rupees for relief work. The Minister has pointed out that they are prepared to provide more funds depending on the requirements. Voluntary organizations as well as private sector organizations have come forward to provide cooked food to the affected people. 5000 food packets were distributed among the victims in Wellampitya, Talangama and Kaduwela areas under the patronage of businessman Sunil Muthumana. Parliamentarian Duminda Silva inspected the Kolonnawa area. He inspected several factories which obstruct the drainage system. The proprietors were told to cleare system for the smooth flow of water. Kalutara District Secretary S. Hapuarachchi said 14 Divisional Secretariat Divisions including Kalutara, Bulathsinhala, Ingiriya, Dodangoda and Palindanuwara are threatened with landslides. He requested the ...
 • The Retreat, Ingiriya, Sri Lanka The Retreat is a luxuirous ,well maintained , tastefully furnished four-bedroomed planters bungalow located in a quiet edge at Ellakanda Estate, Ingiriya. With just one and half hours drive from Colombo you will reach an environment which is similar to the hill country. In addition to the luxury accommodation, 'The Retreat' is an ideal place for water lovers.... A Swimming pool, a natural spout, a stream with crystal clear water or bath showers with hot water await the guests. The choice is yours... There is a butler and a caretake to look after you during your stay at the bungalow. The butler who is an ex- planter's "Appu" is a specialist in preparing both Sri Lankan and western food. The surrounding areas provide plenty of hiking, trekking and most importantly Bird Watching. The area is a paradise for many migrant birds. The Retreat Location Access Roads from Colombo - Colombo (High Level Road)- Meepe - Colombo - Horana - Ingiriya - 6 km from town towards Ratnapura ( Panadura â€"Ratnapura Road ) - Panadura - Bandaragama - Horana - Ingiriya The Retreat Facilities This well maintained bungalow is suitable for Garden parties, family or group accommodation and small travel groups. Accommodation - Suitable for Maximum of 10 adults and a few children. - The Bungalow has 2 Family rooms one with two double beds and the other with a double bed and a single bed.Both rooms are equiped with attached bathrooms. - In addition there are 2 rooms with 2 single beds each. - Tiled / cut ...
 • Amila Dilshan - Trip to Ingiriya Trip to Ingiriya, with my friends of University of Sri Jajewardenepura 2008
 • naribena: Update: March 16, Ingiriya 10/2/6
 • lankaproperty: Bare land for sale- Padukka: Bare Land for sale in Ingiriya Road, Padukka, Sri lanka. Rs. 15,000,000 . Bare lan... http://t.co/LB0YwXKV

Blogs & Forum
blogs and forums about ingiriya

 • “Zhang Peng's blog - Sits in a Great Flat Open Field \'How can you possibly call Joe silly, of all people?\'\'Do you sdfgeherhhsretjd mean how can I of all people call Joe silly, or how can I call Joe of all people silly?\'\'You know what I mean:”
  — Social Network - Zhang Peng's blog - Sits in a Great Flat, .py

 • “අද දිනයේ මීගමුව පිහිටි A.G. School of Management Studies හි පැවති ගනූ/ලිනක්ස් වැඩමුලුව My Blog in Sinhala. May (2) Synaptic Scrolling Problem. Ceylon Tea Musium. March (2) ගනූ”
  — Anuradha Online: ගනූ/ලිනක්ස් සිංහළෙන්,

 • “Travel blogs about Kandy, Sri Lanka - Read 193 travel stories, see 2,446 travel photos, watch 11 videos, and read 17 forum discussions about Kandy, Sri Lanka by TravelPod members”
  — Kandy, Sri Lanka travel blogs - travel stories and photos,

 • “http:///blog.php?user=dmczxzx&blogentry_id=656 blog2/blog.php?user=dmczxzx¬e=54471 +_+ http:///blog.php?user”
  — ,

 • “Sri Lankan Prime Minister Ratnasiri Wickramanayaka declared on Sunday that his government eliminated," Wickramanayaka told a gathering at Ingiriya, 53 km east of capital Colombo”
  — Hunt of the Sea Wolves " Blog Archive " Sri Lankan Government,

 • “The movie was shot in some areas around Colombo, Ingiriya and Kuruwita. Link: http:///blog/ The entertainment industry of Sri Lanka is something that is growing by leaps and bounds”
  — Smartlanka Show Biz Blog,

 • “Social Network Default Meta Tag Description”
  — Bikerz Network,

 • “lggeld4138's blog - 相关的主题文章: http://www.gospelworld.tv/blog.php?user=ewcdyb2660&blogentry_id=154402 http:///blog.php?user=iqydxu5402&blogentry_id=6398 a,Mogul ruler,b,prevail exist,c,d,Ribhus Rhibhus,e,napping unre”
  — Social Network - lggeld4138's blog - Tkdpl Lbeew, shell-

Keywords
related keywords for ingiriya